Language ::English| 日本語 | 简体中文 | 한국어 | ภาษาไทย
Share

ความสำคัญของ ADRA 2011

การประชุมสัมมนาเครื่องลมไม้ลิ้นคู่แห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 นี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันของสมาคมนักดนตรีเครื่องลมไม้ลิ้นคู่แห่งเอเชีย ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ จะมีนักโอโบและนักบาสซูนที่มีฝีมือจากหลากหลายประเทศมาเข้าร่วมงานครั้งนี้อีกด้วย โดยงานสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักโอโบและบาสซูนในเอเชียให้มีศักยภาพและเป็นที่แพร่หลายรู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น ภายใต้การจัดการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในปัจจุบันเครื่องดนตรีโอโบและบาสซูน ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของคนไทยมากนัก   การเรียนรู้เครื่องดนตรีทั้งสองชนิดถูกจำกัดอยู่แต่ในเพียงคนบางกลุ่ม แต่ทว่าจากการเปรียบเทียบความสามารถและจำนวนผู้เล่นของนักดนตรีเครื่องลมไม้ลิ้นคู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่าเครื่องดนตรีลมไม้ลิ้นคู่มีจำนวนผู้เล่นที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ผู้เล่นได้รับการสอนและการอบรมจากคณาจารย์  จนทำให้เกิดพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้น อีกทั้งโรงเรียนมัธยมต่างๆให้การสนับสนุนและสนใจในเครื่องดนตรีโอโบและบาสซูนเพิ่มเติมมากขึ้น  ซึ่งส่งผลให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้เครื่องดนตรีทั้งสองชนิดนี้ตั้งแต่ยังเด็ก

 

แต่อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบจำนวนผู้เล่นเครื่องโอโบและบาสซูนกับผู้เล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นเครื่องลมไม้ลิ้นคู่ก็ยังคงมีจำนวนที่น้อยกว่ามาก เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีละเอียดอ่อนที่ซับซ้อน อีกทั้งยังมีราคาที่สูง ซึ่งวงการดนตรีคลาสสิคในประเทศไทยไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องดนตรีทั้งสองชนิดนี้  จึงทำให้เครื่องลมไม้ลิ้นคู่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในประเทศไทย

 

ดังนั้น  ของการประชุมสัมมนาเครื่องลมไม้ลิ้นคู่แห่งเชียที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2554 นี้จึงเปรียบเสมือนก้าวสำคัญวงการเครื่องลมลิ้นคู่ของไทย ที่จะทำให้วงการดนตรีคลาสสิคในประเทศไทยได้รับรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องลมไม้ลิ้นคู่ เป็นโอกาสอันดีของนักดนตรีโอโบและบาสซูนที่จะแสดงศักยภาพ ให้นานาชาติได้รับรู้ถึงฝีมือและความสามารถของนักดนตรีเครื่องลมไม้ลิ้นคู่ในประเทศไทย อีกทั้งนักเรียนโอโบและบาสซูนในประเทศไทยได้เรียนรู้และชมการแสดงจากนักดนตรีโอโบและบาสซูนที่มีฝีมือจากประเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวงการเครื่องลมไม้ลิ้นคู่ในประเทศไทยต่อไป

 

การประชุมสัมมนาเครื่องลมไม้ลิ้นคู่นี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาเครื่องโอโบและบาสซูนในประเทศไทย  เข้าร่วมทำงานในการประชุมครั้งนี้  โดยจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากท่านใดสนใจ กรุณา  ติดต่อ


Asian Double Reed Association Conference
©2011 College of Music, Mahidol University. Website Design by Pongsathon Seewiset
Asian Double Reed Association Conference
College of Music, Mahidol University
25/25 Phuttamonthon sai 4, Salaya
Nakhonpathom 73170 THAILAND
Tel:+66-2-800-2525
Fax+66-2-8002530